Zakres umowy na wykonanie usługi pisarskiej

 

(Najważniejsze dane)

 

 

1.

 

Usługę pisarską wykonuję na podstawie zawartej na piśmie umowy.

 

2.

 

Umowa określa m.in.:

 

a) zakres, w jakim dzieło zostanie wykonane,

b) wstępnie założoną objętość dzieła,

c) formę w jakiej dzieło zostanie przekazane Zleceniodawcy,

d) zapisy odnoszące się do poufności współpracy, zachowania tajemnicy oraz usunięcia z nośników danych związanych z wykonaniem usługi,

e) terminy i formę przekazywania fragmentów do wglądu Zleceniodawcy,

f) termin przekazania ukończonego dzieła,

g) inne zobowiązania obu stron.

 

3.

 

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy liczone jest od 1 strony (1800 znaków ze spacjami) i zawsze ustalane jest indywidualnie.

2. W momencie podpisania umowy całkowita wysokość wynagrodzenia ma charakter szacunkowy; jego ostateczna wysokość – uzależniona od rzeczywistej objętości –  zostaje ustalona przy przekazaniu dzieła Zleceniodawcy.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest w transzach, których kwoty i terminy określa umowa.

4. Zleceniobiorca przystępuje do pracy po zaksięgowaniu na jego koncie pierwszej transzy.

5. Wynagrodzenie obejmuje 2 poprawki, jeśli zmiany nie przekraczają 30% objętości całości tekstu.

6. Poprawki, które przekraczają 30% lub wiążą się z całkowitą zmianą dotychczasowej, zaakceptowanej przez Zleceniodawcę koncepcji dzieła, jego stylu, formy oraz struktury, mogą być objęte dodatkową opłatą.

7. Zleceniodawca zostanie wcześniej powiadomiony o ewentualnej konieczności dopłaty i może odmówić dalszej współpracy, przy obowiązku zapłaty za dotychczas wykonaną pracę.

 

 

 

Zasady współpracy

 

1.

Ze Zleceniodawcą zawierana jest umowa, w której zawarte są m.in. niezbędne klauzule, np. poufności i inne zobowiązania.

 

2.

W ramach umowy wykonywana jest usługa w zakresie napisania lub wsparcia podczas pisania książki na każdym etapie jej powstawania.

 

3.

Wynagrodzenie za napisanie lub pomoc w napisaniu autobiografii, biografii, kroniki rodzinnej, pamiętnika lub wspomnień, czyli stworzenie dzieła, liczone jest od 1 strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami). Wynagrodzenie w zakresie wysokości jak i sposobu wypłaty zawsze ustalane jest indywidualnie i precyzyjnie ujęte w umowie.

 

4.

Dzieło zostaje przekazane Zleceniodawcy w formie:

 

a) wydruku egzemplarza dzieła finalnego,

b) nośnika cyfrowego z zapisem dzieła w ustalonym edytorze tekstów,

c) opracowane cyfrowo materiały archiwalne, fotografie, skany dokumentów są dołączone do nośnika na zasadach ustalonych w umowie.

 

5.

W formularzu „Ustalenia wstępne zakresu usługi pisarskiej”, podpisanym przez strony umowy, szczególnie istotny jest zapis o wybranym przez Zleceniodawcę gatunku literackim, którym może być:

 

Autobiografia

 

Rola „Autora – Widmo” sprowadza się do wszechstronnej pomocy w napisaniu dzieła, jego zredagowania i innych czynności określonych w umowie – tak stanowi prawo i takie zapisy znajdą się w umowie. Autobiografię firmuje swoim nazwiskiem Zleceniodawca.

 

Biografia

 

„Autor – Widmo” podejmuje się napisania książki. Płatnikiem jest Zleceniodawca, który ponosi wszelkie koszty wykonania usługi pisarskiej szczegółowo określone w umowie.  W tym przypadku najczęściej nagrywam rozmowy wg przyjętej koncepcji i piszę książkę zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą.

 

Kronika rodzinna, Pamiętniki, Wspomnienia

 

Jeśli pamiętniki lub wspomnienia są już napisane, moja praca może polegać na nadaniu tekstowi „literackiego szlifu” i redakcyjnego przygotowania tekstu do druku.

 

 

Na koniec…

 

 … z mojej oferty usług pisarskich korzystają nie tylko osoby zamożne. Usługa bardzo często finansowana jest ze składki całej rodziny, która decyduje się ocalić i przekazać bliskim i przyjaciołom, ale przede wszystkim potomkom, wiedzę o dziedzictwie i rodzinnej tożsamości w postaci profesjonalnie napisanej książki.

Wydana własnym sumptem publikacja bywa bardzo często bywa prezentem rodziny i przyjaciół honorującym np. jubilata.

Dziś książkę można wydrukować w dowolnej ilości 2, 10, 20 egzemplarzy w ciągu tygodnia. I naprawdę nie są to wielkie koszty…

…coraz częściej usługę pisarską u „Autora – Widmo” zamawiają także samorządy, fundacje, zarządy firm, szkoły o wieloletnich tradycjach i inne podmioty instytucjonalne.

 

DO GÓRY | HOME

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics